First Reach
 Leefstijlcoaching

bedrijfsgegevens

First Reach Leefstijlcoaching, onderdeel van First Reach B.V., is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer: 52857638

BTW nummer: 8506.33.230.B.01

Disclaimer: Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene Voorwaarden Voedingsadvies: AVVoedingsadvies.pdf


PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die wij verwerken

First Reach Leefstijlcoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens uit de intakeformulieren en/of intakegesprek
 • Bankrekeningnummer
 • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

First Reach Leefstijlcoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via carolien@firstreach.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op uw opdracht. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door u verstrekte informatie aangaande aspecten van uw gezondheid.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • First Reach Leefstijlcoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende diensten:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, mailings en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
 • First Reach Leefstijlcoaching analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • First Reach Leefstijlcoaching verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen
 • First Reach Leefstijlcoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

First Reach Leefstijlcoaching neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van First Reach Leefstijlcoaching tussen zit. Wij gebruiken MailChimp en Facebook als computersystemen voor het sturen van/of tonen van gepersonaliseerde boodschappen op basis van interesse.


Hoe lang persoonsgegevens bewaren

First Reach Leefstijlcoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens uit intakeformulieren tot 1,5 jaar nadat uw als cliënt bent uitgeschreven


Delen van persoonsgegevens met derden

First Reach Leefstijlcoaching verkoopt uw gegevens niet aan deren en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door First Reach Leefstijlcoaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat wil zeggen dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar: carolien@firstreach.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ zone, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.


We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. First Reach Leefstijlcoaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

First Reach Leefstijlcoaching neemt de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met carolien@firstreach.nl


Versie januari 2024